ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Εργαλείο Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Soft Skills and Creativity αξιοποιεί τις γνωστικές, συμπεριφορικές και λειτουργικές δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της άτυπης ή μη τυπικής μάθησης, π.χ. μέσω του εθελοντισμού. Προσδιορίζει επίσης τις δυνατότητες δημιουργικότητας του εθελοντή που χρειάζονται για να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες και εκτεταμένες αλλαγές όπως η πανδημία Covid-19. Το Εργαλείο υποστηρίζει την απόκτηση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων εκείνων των ατόμων, που χρειάζονται ιδιαίτερα στον τομέα της τέχνης και στη δημιουργική βιομηχανία. Το Εργαλείο υποστηρίζει τον χρήστη να αναγνωρίσει και να επικυρώσει τις δικές του ατομικές ήπιες δεξιότητες και δυνατότητες δημιουργικότητας και να αυξήσει την επίγνωση της σημασίας τους στην επαγγελματική ζωή. Παρέχει νέα ερεθίσματα. Δεν κρίνει, αλλά συγκεντρώνει παρατηρήσεις και απόψεις. Μέσα από αυτό το μονοπάτι, το άτομο μπορεί να μάθει για τον εαυτό του και να δει τον εαυτό του με άλλα μάτια, ειδικά υπό το πρίσμα των πιθανοτήτων απασχόλησης σε περιόδους κρίσης. Ο χρήστης περνά από πολλά βήματα. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Αυτοαξιολόγηση προκειμένου να υποστηριχθεί ο χρήστης στη δική του αυτο-ανάλυση και αυτο-περιγραφή των ικανοτήτων, των γνώσεων και των κλίσεων, εστιάζοντας ειδικά σε μια επιλογή μαλακών δεξιοτήτων. Τεστ Κρίσης Κατάστασης, για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των γνωστικών ικανοτήτων του εθελοντή σχετικά με επιλεγμένες μαλακές δεξιότητες όταν το άτομο εισάγεται με υποθετικές, καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία. Τεστ δημιουργικότητας, για τη μέτρηση συγκεκριμένων γνωστικών διεργασιών, όπως η αποκλίνουσα σκέψη, η δημιουργία συσχετισμών, η κατασκευή και ο συνδυασμός ευρειών κατηγοριών ή η εργασία σε πολλές ιδέες ταυτόχρονα. Το Εργαλείο μετρά επίσης μη γνωστικές πτυχές της δημιουργικότητας, όπως τα κίνητρα και τις προσωπικές ιδιότητες διευκόλυνσης, όπως η ευελιξία, η ανοχή στην ανεξαρτησία ή η θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα. Αξιολόγηση και αξιολόγηση σε Χάρτη Δεξιοτήτων και Δημιουργικότητας. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Χαρτοφυλάκιο.