Αρχική

 Το SOCRATEST – Soft Skills & Creativity Assessment and Testing for Volunteers in Times of Crisis είναι μια Στρατηγική Συνεργασία Erasmus+ (Key Action 227 – Partnerships for Creativity) που αναπτύχθηκε χάρη στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Erasmus+ (Ιταλικός Οργανισμός).

Ο γενικός στόχος του έργου SOCRATEST είναι να παράσχει στους οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές υποστήριξη και καθοδήγηση για την εφαρμογή εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης των μαλακών δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων δημιουργικότητας, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι εθελοντές να ενισχύσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και τις ικανότητές τους που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ευελιξία στην εργασία. περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ταχύτητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου,

  • οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι δημιουργία εργαλείων αναγνώρισης και αξιολόγησης μαλακών δεξιοτήτων και δημιουργικότητας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εθελοντές να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις δικές τους μαλακές δεξιότητες, να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση της σημασίας των μαλακών δεξιοτήτων στην επαγγελματική ζωή και να αναγνωρίσουν άτυπες και μη τυπικές ικανότητες μέσω συλλογής αποδεικτικών στοιχείων;
  • vα αναπτύξουν Εργαλεία Αυτοπροβολής που θα βοηθήσουν τους εθελοντές να προωθήσουν τις ήπιες δεξιότητές τους που έχουν αποκτήσει στον εθελοντισμό και θα παρέχουν τα μέσα που χρειάζονται για να παρουσιάσουν και να εκμεταλλευτούν τις ήπιες δεξιότητές τους με αποτελεσματικό τρόπο.
  • για τη διάθεση αυτών των υλικών σε μια πολύγλωσση και διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα και ως εφαρμογές για κινητά για έξυπνα τηλέφωνα, όπου μέρη θα είναι επίσης διαθέσιμα ως podcast ή μπορούν να ενεργοποιηθούν από βοηθούς φωνής έξυπνου σπιτιού όπως η Alexa ή η Siri.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, δημιουργήθηκε μια εταιρική σχέση 6 χωρών, η οποία συγκεντρώνει έμπειρους οργανισμούς και επαγγελματίες από την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.