NÁSTROJ NA IDENTIFIKÁCIU A HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH ZRUČNOSTÍ A KREATIVITY

Nástroj na identifikáciu a hodnotenie mäkkých zručností a kreativity zhodnocuje kognitívne, behaviorálne a operačné zručnosti získané prostredníctvom informálneho alebo neformálneho vzdelávania, napr. prostredníctvom dobrovoľníctva. Identifikuje tiež tvorivý potenciál dobrovoľníka, ktorý je potrebný na zvládnutie nepredvídateľných a rozsiahlych zmien, ako je pandémia Covid-19.
Nástroj podporuje získavanie a posilňovanie tých zručností jednotlivcov, ktoré sú potrebné najmä v umeleckom sektore a v kreatívnom priemysle.

Nástroj podporuje používateľa, aby rozpoznal a overil svoje individuálne mäkké zručnosti a tvorivý potenciál a zvýšil povedomie o ich význame v profesionálnom živote. Poskytuje nový stimul. Nehodnotí, ale zhromažďuje pripomienky a názory. Touto cestou sa človek môže dozvedieť o sebe a vidieť sa inými očami, najmä vo svetle pracovných príležitostí v čase krízy.

Používateľ prejde niekoľkými krokmi. Zahŕňajú okrem iného nasledovné:

Sebahodnotenie s cieľom podporiť užívateľa pri jeho vlastnej sebaanalýze a sebapopise schopností, vedomostí a sklonov, so zameraním špecificky na výber mäkkých zručností.
Test situačného úsudku na vyhodnotenie správania a kognitívnych schopností dobrovoľníka v súvislosti s vybranými mäkkými zručnosťami, keď je osoba oboznámená s hypotetickými situáciami súvisiacimi s každodennou prácou.
Test(y) kreativity na meranie špecifických kognitívnych procesov, ako je divergentné myslenie, vytváranie asociácií, vytváranie a kombinovanie širokých kategórií alebo práca na mnohých nápadoch súčasne. Nástroj meria aj nekognitívne aspekty kreativity, ako je motivácia a uľahčujúce osobné vlastnosti, ako je flexibilita, tolerancia k nezávislosti alebo pozitívne postoje k odlišnosti.
Hodnotenie a hodnotenie v mape zručností a kreativity.
Analýza a prezentácia výsledkov v portfóliu.