PRÍRUČKA HODNOTENIA ZRUČNOSTÍ A KREATIVITY

Príručka na hodnotenie mäkkých zručností a kreativity obsahuje usmernenia a informačné materiály o hodnotení a validácii kognitívnych, behaviorálnych a operačných zručností, osobných kompetencií ao tvorivých potenciáloch, ktoré boli získané prostredníctvom informálneho a neformálneho vzdelávania.

Príručka obsahuje okrem iného tieto témy:

Dobrovoľníctvo ako prirodzené vzdelávacie prostredie na získanie kompetencií v čase krízy;
Ako môžu kreatívne odvetvia a umelecký sektor ťažiť z kognitívnych, behaviorálnych a operačných zručností a ako môže dobrovoľnícka skúsenosť v čase krízy viesť k novým spôsobom myslenia a vyrovnávaniu sa s neistotou, zložitosťou a nejednoznačnosťou;
Validácia týchto kompetencií sa nebude obmedzovať na technické zručnosti, ale v prvom rade na osobné kompetencie, t. j. „mäkké zručnosti“;
Požiadavky na zručnosti v období po pandémii Covid-19 a v Priemysle 4.0.
Príručka je inovatívnou odpoveďou na rastúci význam mäkkých zručností a kreativity v čase krízy s pretrvávajúcimi trendmi zvyšovania digitalizácie. Vytvára jasné prepojenie medzi dobrovoľníctvom na jednej strane a profesionálnym kariérovým poradenstvom na strane druhej, keďže poskytuje poradenstvo dobrovoľníkom pri využívaní nástrojov hodnotenia a propagácie pre ich osobný a profesionálny rozvoj.